Stypendia dla studentów


Stypendia dla studentów na rok 2017


Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej informuje o naborze wniosków o stypendia dla młodzieży studiującej studiów dziennych uczelni państwowych, pochodzącej z niezamożnych rodzin wiejskich powiatu ciechanowskiego.


Na podstawie § 22 Statutu Stowarzyszenia stypendium przyznaje się studentowi, kiedy:


łącznie spełnione są następujące warunki:


a.  Udokumentowany dochód na osobę netto w rodzinie ubiegającego się o stypendium nie przekracza najniższego wynagrodzenia ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej według stanu na dzień składania podania o stypendium.


 • b.  Średnia ocen, za ostatni semestr poprzedzający składanie wniosku, ubiegającego się o przyznanie stypendium wyniesie ponad 4,0.


  lub


 • jeśli ubiegający się o stypendium osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce lub sporcie – po wnikliwej analizie sytuacji materialnej studenta.


 • Osoby, które skorzystały ze wsparcia finansowego Stowarzyszenia w formie stypendium zobowiązują się, zgodnie z § 24 Statutu Stowarzyszenia, w terminie 5 lat po ukończeniu studiów, zwrócić 50% kapitału stypendium (bez odsetek) w ciągu kolejnych 5 lat w równych miesięcznych ratach.  Termin składania wniosków o stypendia ustalono na:  do 15 lutego 2017 r.

  Pełną dokumentację prosimy przesłać na adres: Zespół Szkół nr 2, ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów z dopiskiem „stypendia-student”.  W załączeniu znajdują się niezbędne dokumenty do uzupełnienia tj. Wniosek o stypendium i Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej.    Wniosek o stypendium (pdf)

 •  Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej (pdf)

 •   Oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych