Stypendia dla uczniów


Stypendia na rok szkolny 2018 / 2019


Stowarzyszenia Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej informuje o naborze wniosków o stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ciechanowskiego na rok szkolny 2018/2019.


Warunki przyznawania stypendiów są następujące:


Miesięczny dochód brutto na osobę w rodzinie ubiegającego się o stypendium nie może przekraczać 75 % najniższego wynagrodzenia ogłoszonego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej według stanu na dzień składania podań o stypendium tj. 75% x 2100=1575 zł,


 • Ubiegający się o stypendium powinien uzyskać  potwierdzenie wychowawcy o zamieszczonych we wniosku danych.


  • Średnia ocen na świadectwie wnioskującego o stypendium na koniec roku 2017/2018 powinna wynosić, co najmniej 4,2,

   Stypendium może być przyznane finalistom olimpiad przedmiotowych lub za udokumentowane inne szczególne osiągnięcia. W tym przypadku nie stosuje się kryterium sytuacji materialnej.

   Termin składania wniosków o stypendia ustalono na: nie później niż  19 września 2018r.

   Pełną dokumentację prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

  • Zespół Szkół nr 2, ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów, z dopiskiem „stypendia”.

   Ze względu na dużą liczbę wniosków, wnioski złożone po terminie, błędnie wypełnione lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

  • Zapoznaj sie: Klauzula informacyjna zgodnie z RODO 

    

  • Dokumenty do pobrania: