Programy


Programy Stypendialne Prowadzone przez Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej


Pierwsze programy stypendialne uruchomiliśmy w 2001 r. Wtedy nasza działalność koncentrowała się na udzielaniu stypendiów  młodzieży, która chciała kontynuować edukację na studiach wyższych i obejmowała  młodzież głównie z ZS RCKU w Gołotczyźnie koło Ciechanowa. Do grona stypendystów dołączali kolejni maturzyści. Potem objęliśmy pomocą również uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W naszych działaniach dążymy do upowszechniania systemu finansowania stypendiów dla młodzieży z małych miejscowości i z rodzin o niskich dochodach, opartego o zasoby i aktywność społeczności lokalnej. Zbieramy fundusze w środowisku lokalnym - od biznesu i indywidualnych darczyńców, władz samorządowych, ze zbiórek publicznych, aukcji, wpłat 1% i przeznaczamy je na programy stypendialne dla młodzieży szkolnej i studiującej. Przyznawane stypendia pomagają uczniom i studentom w kontynuowaniu edukacji i zdobywania kolejnych jej etapów. W 2013 r. - wraz ze  zmianą adresu Stowarzyszenia (obecny adres to: ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów, w budynku zespołu szkół nr 2 w Ciechanowie) Stowarzyszenie planuje rozszerzyć swą działalność na cały powiat ciechanowski.


Współpraca z Fundacją im. Stefana Batorego

Uczestniczymy w programie Fundacji im. Stefana Batorego „Równe szanse”, która wspiera merytorycznie i finansowo objęte tym programem lokalne organizacje udzielające pomocy stypendialnej dla młodzieży z niezamożnych rodzin na terenie całej Polski. Pomoc Fundacji, koncentrująca się w programie „Równe Szanse”, kierowana jest więc do lokalnych programów stypendialnych. Celem programu jest zwiększenie dostępu do edukacji młodzieży z małych miejscowości i uboższych środowisk oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej młodych ludzi z mniejszymi szansami edukacyjnymi.

Program KUŹNIA

Jako organizacja uczestnicząca w programie Równe Szanse  Fundacji im. S. Batorego, skorzystaliśmy ponadto z przekazanej przez Fundację dotacji instytucjonalnej przeznaczonej na wzmocnienie i rozwój naszego Stowarzyszenia  w latach 2007 - 2009. Bierzemy również udział w spotkaniach i szkoleniach na temat zasad prowadzenia programów stypendialnych, zbierania funduszy i zarządzania nimi, współpracy z lokalnymi partnerami, mediami, wolontariuszami i stypendystami.

Program OMNIBUS

Od roku szkolnego 2008/2009 prowadzimy program OMNIBUS, który jest kontynuacją projektu LPS prowadzonego we współpracy z Fundacją im. S. Batorego. Celem programu jest upowszechnienie systemu pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych środowisk.

Ubiegający się o stypendium powinien uzyskać pozytywną opinię wychowawcy, dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego. Średnia ocen na świadectwie musi wynieść co najmniej 4,2.

W pierwszym roku programu stypendia w wysokości 1840 zł (184 zł miesięcznie) otrzymało 19 uczniów. W roku 20012/2013 – łączna kwota udzielonych stypendiów w tym programie wyniosła ponad 30 tys. zł.

MOJE STYPENDIUM - Partnerski Program Fundacji Agory, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Microsoftu

Stowarzyszenie prowadzi również finansowany samodzielnie program dla studentów „Moje Stypendium”.

Celem tego programu jest pomoc stypendialna dla studentów pochodzących ze wsi, małych miasteczek i niezamożnych rodzin. W programie mogą brać udział studenci, którym warunki materialne nie pozwalają na podjęcie studiów poza miejscem zamieszkania.

Program Moje Stypendium prowadzimy we współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Gąsocinie, samorządem i miejscowymi przedsiębiorcami.

Stypendia  Pomostowe

Pomoc z Programu Stypendiów Pomostowych jest adresowana do maturzystów, którzy dostali się na I rok dziennych studiów magisterskich, pochodzących ze wsi lub małych miasteczek do 20 tys. mieszkańców i wywodzących się z niezamożnych rodzin uzyskujących niskie dochody.


Znajdź stypendium

Poniższy link otwiera stronę wyszukiwarki stypendiów. Tam możesz szukać stypendium dla siebie.
www.mojestypendium.pl
Adres do korespondencji:
  Zespół Szkół nr 2
ul. Orylska 9
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie

Organizacja Pożytku Publicznego
Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny
dla Młodzieży Wiejskiej
im. Aleksandry Bąkowskiej
NR KRS 0000155524
nasze konto: PKO BP O/CIECHANÓW
33 1020 1592 0000 2502 0055 0293