Regulamin przyznawania stypendiówRegulamin  przyznawania stypendiów

Ogólne kryteria  przyznawania wszystkim grupom stypendystów reguluje przepis § 22 statutu Stowarzyszenia Fundusz stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im A. Bąkowskiej:
§ 22
1. Stypendia przyznaje zarząd według następujących kryteriów:

a. gdy udokumentowany dochód w rodzinie ubiegającego się o stypendium  na osobę netto  nie przekracza najniższego wynagrodzenia ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej według stanu na dzień składania podania o stypendium,

b. jeśli uzyska pozytywną opinię dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej i wychowawcy o składającym podanie o przyznanie stypendium. w tym o pracowitości wnioskującego,

c. jeśli średnia ocen starającego się o przyznanie stypendium wyniesie ponad 4,0.

d. jeśli ubiegający się o stypendium osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce lub sporcie – po wnikliwej analizie sytuacji materialnej studenta.


Regulaminy:

1/ Regulamin przyznawania stypendiów  uczniom szkół ponadgimnazjalnych

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów przez Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej.

I. Postanowienia ogólne

1/ Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych nosi nazwę „Omnibus”.
Kryteria i tryb realizacji stypendiów zawarte są w statucie Stowarzyszenia Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej

II. Zasady i warunki przyznawania stypendiów.

1/ Stypendia  przyznaje Zarząd według następujących kryteriów:

a/ Wnioskujący o stypendium jest uczniem kl. I-V szkoły kończącej się egzaminem maturalnym,

b/ dochód w rodzinie ubiegającego się o stypendium nie może przekraczać na osobę  75 % najniższego wynagrodzenia ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej według stanu na dzień składania podań o stypendium,

c/ Ubiegający się o stypendium powinien uzyskać pozytywną opinię wychowawcy, dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego,

d/ Średnia ocen na świadectwie na koniec roku wnioskującego o stypendium powinna wynosić co najmniej 4,2 ,

e/ Stypendium może być przyznane finalistom olimpiad przedmiotowych lub za udokumentowane inne szczególne osiągnięciana na szczeblu krajowym. W tym przypadku nie stosuje się kryterium sytuacji materialnej z pkt II 1/b regulaminu,

f/ pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium będą mieli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w powiecie ciechanowskim,

III. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych

1/ Informacja o możliwości uzyskania stypendium jest dostępna w materiałach informacyjnych Stowarzyszenia i na stronie internetowej Stowarzyszenia.

2/ Stypendia i ich wysokość uchwala Zarząd na każdy rok w terminie do dnia 30 września.

3/ Kandydaci do stypendiów składają do Zarządu Stowarzyszenia  wnioski o stypendium, kopię świadectwa z ubiegłego roku, opinię wychowawcy i inne oraz oświadczenie o źródłach dochodów rodziny i stosowne zaświadczenia.

IV. Realizacja wypłat stypendiów

1/ Informacje o uzyskaniu lub nie uzyskaniu stypendium ubiegający się u nie mogą uzyskać od Zarządu Stowarzyszenia: w siedzibie Stowarzyszenia w Ciechanowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo telefonicznie,

2/  Wysokość stypendium ustala każdorazowo Zarząd uwzględniając zasoby Stowarzyszenia,

3/ Stypendium wypłacane jest jednorazowo w  całości lub w równych ratach przez 10 miesięcy w roku szkolnym, od września do czerwca.

V. Postanowienia końcowe

1/ Fundator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy stypendysta wprowadził w błąd co do zdolności pobierania stypendium w chwili jego przyznania lub w czasie późniejszym,

2/ W przypadku  wypłacenia rat stypendialnych po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust 1. stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych rat stypendium na konto  wskazane przez Stowarzyszenie,

3/ Stypendysta zawiera ze Stowarzyszeniem umowę stypendialną, która stanowi załącznik NR 1 do niniejszego regulaminu

                        Zarząd Stowarzyszenia
Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej