Statut


§ 1

1. Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. Aleksandry Bąkowskiej, zwanej dalej "Stowarzyszeniem" działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1998 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie może się posługiwać w obrocie międzynarodowym odpowiednikami swojej nazwy w oficjalnych językach Unii Europejskiej oraz skrótami tych nazw.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół w Gołotczyźnie 06 - 430 Sońsk, powiat Ciechanów woj. Mazowieckie - oddział w Warszawie, 00 - 753 Warszawa ul. Gagarina 13/41.

§ 4

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

2. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzje o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji wymienionych  w §4 ust. 1 na warunkach określonych w ich statutach, o ile nie są one sprzeczne ze statutem Stowarzyszenia i nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 5

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jej członków.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6

Celami stowarzyszenia są:
1. Prowadzenie działalności pożytku publicznego.

2. Pomoc dla młodzieży z niezamożnych rodzin wiejskich, zdolnej i pracowitej w zdobywaniu wykształcenia.

3. Przygotowanie spośród młodzieży wiejskiej kadry do realizacji przyszłych zadań na obszarach wiejskich wynikających z integracji z Unią Europejską.

4. Prowadzenie działalności informacyjnej w szerokich kręgach społeczeństwa polskiego w związku z czekającą nasze rolnictwo i obszary wiejskie integracją z Unią Europejską.

§ 7

1. Cele Stowarzyszenia są realizowane przez organizowanie wsparcia materialnego dla realizacji celów Stowarzyszenia oraz organizacji współdziałających ze Stowarzyszeniem, zwłaszcza przez:

a. pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów, przyjmowanie dotacji, spadków, zapisów i darowizn za pomoc stypendialną dla młodzieży wiejskiej, niezamożnej, zdolnej i pracowitej,

b. prowadzenie działalności gospodarczej, w tym szkoleniowej i wydawniczej, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych z przeznaczeniem dochodów wyłącznie na cele statutowe,

c. przeprowadzanie zbiórek publicznych

d. przyznawanie stypendiów dla młodzieży wiejskiej z niezamożnych rodzin, zdolnej i pracowitej na kształcenie się na wyższych uczelniach, a w wyjątkowych sytuacjach - na kształcenie się w szkołach średnich.

2. Współpracę z administracją rządową i samorządową w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie realizuje cele, o których mowa w § 6 współpracując z organizacjami o podobnych założeniach i zadaniach statutowych.

4. Cele statutowe organizacji mieszczą się w całości w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o pożytku publicznym.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 8

Stowarzyszenie zrzesza członków:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

§ 9

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która złożyła pisemną deklarację o woli przystąpienia do Stowarzyszenia i zaakceptowała jego cele i zasady działania.

§ 10

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która chce wspierać Stowarzyszenie w jego zadaniach statutowych. Podstawą przyjęcia jako członka wspierającego jest wniosek pisemny oraz uchwała Zarządu.

2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna przyjęta do Stowarzyszenia mocą uchwały Zarządu w uznaniu zasług dla realizacji celów i zadań Stowarzyszenia, która w pisemnej deklaracji o woli przyjęcia członkostwa honorowego Stowarzyszenia zaakceptowała jego cele i zasady działania. Członek honorowy może wypełniać określone funkcje w organach Stowarzyszenia i przyznane mu mogą być na mocy uchwały Zarządu określone uprawnienia statutowo służące członkowi zwykłemu.

§ 11

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo do uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz do działalności w Stowarzyszeniu.

§ 12

Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje tylko członkom zwyczajnym.

§ 13

Do obowiązków członków należy:

1. przestrzeganie Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

2. czynny udział w pracach Stowarzyszenia,

3. regularne płacenie składek.

§ 14

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a. złożenia do Zarządu pisemnego wniosku przez zainteresowanego w sprawie jego rezygnacji z członkostwa Stowarzyszenia,

b. śmierć członka Stowarzyszenia,

c. wykluczenie z szeregów Stowarzyszenia w przypadku prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
 
d. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt c. podjęcie uchwały przez Zarząd następuje po uprzednim umożliwieniu zainteresowanemu złożenia wyjaśnień.

3. Od uchwały, o której mowa w ust. 2 zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków w terminie 30 dni od daty doręczenia na piśmie uchwały. Odwołanie wymaga zachowania formy pisemnej.

WŁADZE STOWARZYSZENIA
 
§ 15


Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Kadencja Walnego Zgromadzenia, Zarządu  i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

2. Uzupełnienie składu władz następuje w drodze kooptacji, jednak nie więcej niż 1/4 członków pochodzących z wyboru.

§ 17

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenie podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% członków uprawnionych, z wyłączeniem okoliczności zapisanych w § 18 pkt5.

§ 18

1. Walne zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz na dwa lata. Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej. Zarząd Stowarzyszenia powiadamia o miejscu, terminie i planowanym porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w inny sposób co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków są ważne, jeśli uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych członków z wyłączeniem okoliczności zapisanych w § 18 pkt. 5.

4. Do Kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a. ustalanie kierunku działania Stowarzyszenia,

b. opracowanie projektu programu działania Stowarzyszenia ,

c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d. udzielenie absolutorium Zarządowi,

e. podejmowanie uchwały w sprawie nadania honorowego członkostwa Stowarzyszenia,

f. ustalanie wysokości składek członkowskich,

g. rozpatrywanie odwołań w sprawach wykluczeń z członkostwa,

h. uchwalanie zmian statutu,

i. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku rozwiązanego Stowarzyszenia,

j. uchwalenie budżetu,

k. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.

5. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga podjęcia uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych, co oznacza minimum o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

6. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

§ 19

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 8 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie ze swojego grona, przy czym prezesa wybiera ze swego grona zarząd.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie Stowarzyszeniem i organizowanie jego bieżącej pracy,

b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

c. ustalanie terminu i porządku Walnych Zgromadzeń Członków Stowarzyszenia,

d. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

e. powoływanie i odwoływanie zespołów roboczych,

f. przyjmowanie sprawozdań z działalności zespołów roboczych,

g. składanie sprawozdań na Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia z działań Stowarzyszenia,

h. przyznawanie konkretnej młodzieży stypendiów na kształcenie według kryteriów zawartych w § 22 i § 23 Statutu Stowarzyszenia.

3. Zarząd może podejmować wszelkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

4. Zarząd odbywa posiedzenie co najmniej raz na pół roku.

5. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj  członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd.

6. Członek Zarządu składa oświadczenie o spełnieniu ustawowych wymogów dotyczących członkostwa tj. - oświadczenie członka zarządu o niekaralności (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 5).

§ 20

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków zwyczajnych wybranych w głosowaniu tajnym spośród zgromadzenia członków Stowarzyszenia, przy czym przewodniczącego wybiera ze swego grona Komisja Rewizyjna.

1a.  Komisja rewizyjna jest niezależna od zarządu, tj. członkowie komisji rewizyjnej:

- nie są członkami organu zarządzającego ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

- nie są skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 
- nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola działalności bieżącej Stowarzyszenia,

b. kontrola działalności finansowej Zarządu,

c. składanie wniosków o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium Zarządowi przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,

d. występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków,

e. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia,

f. wnioskowanie do Zarządu o wykluczenie z listy członków Stowarzyszenia,

g. wgląd do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia. Zarząd ma obowiązek udostępnienia ich na każde wezwanie Komisji Rewizyjnej i udzielania wyczerpujących wyjaśnień.

3. Komisja Rewizyjna obraduje co najmniej raz na 6 miesięcy.

4. Członek organu kontroli wewnętrznej składa oświadczenie o spełnieniu ustawowych wymogów dotyczących członkostwa tj. - oświadczenie członka organu kontroli lub nadzoru o niekaralności oraz niepozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członku zarządu (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 4).

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 21

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. Stowarzyszenie może otrzymać dotacje, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

4. Fundusz założycielski stanowi suma w wysokości 30 000,00 zł,  na którą się składają: dochód z wydania książki autorstwa Lucyny Janik pt.: "Z buntem przez Życie", która zrzekła się honorarium na rzecz Funduszu Stypendialnego dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej i darowizny Lucyny Janik w łącznej wysokości 6 795,00 zł, darowizny rodziny Anny z Sędzimirów Różańskiej w kwocie 10 000,00 zł, darowizny Wojciecha Janika w kwocie 10 000,00 zł i darowizny Joanny Iwanickiej w kwocie 3 205,00 zł.

5. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, będą przechowywane wyłącznie w Banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe przy uwzględnieniu bieżących potrzeb będą niezwłocznie przekazane na to konto.

 6. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza  zobowiązań majątkiem organizacji  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.  Stowarzyszenie nie przekazuje majątku na rzecz swych członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. Stowarzyszenie nie wykorzystuje majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji. Stowarzyszenie nie dokonuje zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe”.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW

§ 22

 1. Stypendia przyznaje zarząd według następujących kryteriów:

a. gdy udokumentowany dochód w rodzinie ubiegającego się o stypendium  na osobę netto  nie przekracza najniższego wynagrodzenia ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej według stanu na dzień składania podania o stypendium,

b. jeśli uzyska pozytywną opinię dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej i wychowawcy o składającym podanie o przyznanie stypendium. w tym o pracowitości wnioskującego,

c. jeśli średnia ocen starającego się o przyznanie stypendium wyniesie ponad 4,0.

d. jeśli ubiegający się o stypendium osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce lub sporcie – po wnikliwej analizie sytuacji materialnej studenta.

TRYB REALIZACJI STYPENDIÓW
 
§ 23

1. Stypendia i ich wysokość ustala Zarząd na każdy semestr w terminach:

a. na pierwszy semestr - w połowie września,

b. na drugi semestr - w połowie lutego.

2. Kryteria przedłużania stypendiów na następny semestr:

a. jeśli sytuacja materialna i społeczna rodziny nie poprawi się,

b. jeśli stypendysta uzyska pozytywne oceny w nauce.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. Osoby, które skorzystały ze wsparcia finansowego Stowarzyszenia w formie stypendium zobowiązują się w terminie 5 lat po ukończeniu studiów zwrócić 50% kapitału stypendium (bez odsetek) w ciągu kolejnych 5 lat w równych miesięcznych ratach.

2. Osoby, objęte programami stypendialnymi współfinansowanymi przez Stowarzyszenie otrzymują wsparcie na zasadach określonych w regulaminach danych programów lub na warunkach określonych przez instytucje dotujące.

§ 25

1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub orzeczenia sądu.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz cel społeczny na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

Adres do korespondencji:
  Zespół Szkół nr 2
ul. Orylska 9
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie

Organizacja Pożytku Publicznego
Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny
dla Młodzieży Wiejskiej
im. Aleksandry Bąkowskiej
NR KRS 0000155524
nasze konto: PKO BP O/CIECHANÓW
33 1020 1592 0000 2502 0055 0293